Hämeen tukikoti

Kohti hyvää elämää

Hämeen tukikoti tuottaa ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista sekä työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille nuorille, aikuisille ja alaikäisille lapsille. Asukkaaksi voi hakeutua joko itse maksaen, ottamalla yhteys suoraan Tukikotiin tai oman kotipaikkakunnan sosiaalitoimeen (kehitysvammahuolto tai vammaispalvelu, mielenterveyspalvelut) hoidon järjestämiseksi ja maksusitoutuksen saamiseksi.

Asuminen meillä

Tukikotimme tarjoaa kaikille asiakasryhmille omaishoidontukijaksoja, tilapäis- ja kriisiasumista lyhytaikaispaikoilla äkilliseen hoidon ja tuen tarpeeseen. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu päivittäinen huolenpito sekä kuntoutusta ja valmennusta asumiseen sekä itsenäiseen elämään liittyvissä taidoissa. Tukikodissa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Terveydenhoidosta ja lääkehoidosta vastaa sairaanhoitaja. Lääkäripalvelut voi ostaa henkilökohtaisesti, lisäpalveluna kodistamme. Yksilöllisesti räätälöidyissä asumispalveluissa huomioimme kunkin asukkaan yksilöllisyyden, tavat, tottumukset ja toiveet.

Laadimme asukkaan palvelusuunnitelman aina yhdessä asukkaan, hänen lähiverkostonsa sekä kotikunnan sosiaalitoimen kanssa. Tukikodin toiminnan arviointi toteutetaan kehitysvammaisille tarkoitetun palveluasumisen laadunvalvontajärjestelmän mukaan. Laatutyöllä Tukikodissa tarkoitetaan asiakasnäkökulman korostamista, yksilöllistä palvelusuunnittelua ja hyviksi todettujen toimintatapojen käyttöä.

Toiminta

Kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan itsenäisyystaitojen oppimista ja arjessa selviytymistä sekä säilyttää tai ylläpitää jo aiemmin opitut taidot. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa hyvän elämän edellytykset toteutuvat asukkaan ehdoilla. Hyvällä elämänlaadulla tarkoitetaan läheisiä ihmissuhteita, taloudellista hyvinvointia, mielekkään työn tekemistä, mielekästä vapaa-aikaa harrastuksineen, turvallisuutta, lähiyhteisöön liittymistä ja tyytyväisyyttä sekä asukkaan onnellisuutta. Pyrimme Palvelujen järjestämisessä yksilöllisyyteen ja yksityisyyden turvaamiseen, virikkeelliseen elämään, turvalliseen asumiseen ja kunkin asukkaan vaikutusmahdollisuuksien takaamiseen omaan elämäänsä nähden. Laadimme asukkaan palvelusuunnitelman aina yhdessä asukkaan ja hänen lähiverkostonsa sekä kotikunnan sosiaalitoimen kanssa. Suunnitelma tukee aina selviytymistä itsenäisessä elämässä.

Asumisvalmennus

Asukkaaksi tuleminen tapahtuu pääsääntöisesti asumiskokeilun kautta. Valmennuksessa edetään systemaattisesti asumisvalmennuksen eri osa-alueilla ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä eri osapuolten kanssa. Aluksi ohjaus on jatkuvaa, mutta sitä vähennetään asukkaan oppimisen ja yhteisten arviointien pohjalta – tärkeimpänä tavoitteena asukkaan itseluottamuksen ja osaamisen vahvistuminen.

Autettu asuminen ja vaativa autettu asuminen

Autetulla asumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista, tehostettua asumispalvelua, jolloin tukikodin henkilökunnan palvelut ovat käytettävissä koko ajan yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Ympärivuorokautiseen huolenpitoon kuuluvat kaikki päivittäiset ateriat ja kahvit. Henkilökunta huolehtii perushoidosta ja lääkityksestä tarpeen mukaan. Muut kuin ensiapuluonteiset lääkärikäynnit hoidetaan pääsääntöisesti oman paikkakunnan terveydenhuollossa.

Ohjattu asuminen

Ohjatussa asumispalvelussa asukkaille annetaan tukea, hoivaa ja ohjausta kaikissa itsenäiseen elämiseen liittyvissä taidoissa päivisin klo 7.00–22.00 välisenä aikana. Yöllä on tarjolla päivystysluonteiset tukipalvelut kriisitilanteita varten. Ohjatusta asumisesta siirrytään kokeillen ja suunnitelmallisesti tukiasumiseen tai suoraan itsenäiseen asumiseen.

Tuettu asuminen

Tuettua asumispalvelua toteutetaan tukikodin ulkopuolisessa asumismuodossa siten, että ohjaaja antaa tukea ja ohjausta käynneillään asukkaan omassa kodissa tai erikseen hankitussa tukiasunnossa suunnitelman mukaisesti. Palvelut yöaikaan ovat päivystysluontoisia.  Tukiasunnossa asuvalle voidaan räätälöidä erilaisia kuntoutukseen liittyviä palveluja, kuten työharjoittelu tai avotyötoiminta ja sen ohjaus.

Työ- ja päivätoiminta

Tukikoti järjestää erillisestä sopimuksesta myös päivä- ja työtoimintaa. Työtoiminnan avulla kehitysvammaisen tai vajaakuntoisen henkilön elämään saadaan lisää mielekästä sisältöä ja tavanomaisia arkirutiineja. Työ- ja päivätoiminnalla tarjotaan asukkaille mahdollisuus oppia ja harjaantua työntekijän roolissa ja samalla oppia yleisiä työelämän taitoja. Työtoiminnan tavoitteena on harjaannuttaa nuorta erilaisissa työtehtävissä ja tarjota mahdollisuus kokeilla ja tutustua erilaisiin, häntä itseään kiinnostaviin töihin. Työtoiminnassa edetään toimintaan osallistuvan omien toiveiden ja taipumusten mukaan. Työtoiminnan tulee olla mielekästä ja tarjota kiinnostavia ja uusia oppimisen kokemuksia Tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan yksilöllisesti ja tehtäviin annetaan ohjausta ja opetusta.

Päivätoiminta pyrkii huomioimaan erityisesti kunkin yksilölliset ominaisuudet harjoiteltaessa erilaisia motorisia taitoja, omaa kehonhallintaa ja järjestyksen pitoa. Lisäksi opetellaan keskittymistä, jonka avulla oma työtehtävä saadaan häiriöistä huolimatta suoritettua loppuun. Omien tavoitteiden saavuttamista ja työmenetelmiä arvioidaan säännöllisesti, niin että nuori tai aikuinen ymmärtää, miten hän on onnistunut työssään ja tavoitteidensa saavuttamisessa. Työ- ja päivätoiminnan lisäksi tukikoti voi järjestää erillisestä sopimuksesta työhön tutustumis- ja harjoittelujaksoja paikkakunnan yrityksiin. Lisäksi voidaan järjestää työvalmennusta. Työ- ja päivätoimintaan osallistumisesta tehdään erillinen sopimus kotipaikkakunnan sosiaalitoimen kanssa.

Avotyötoiminta

Tukikoti etsii erillisestä sopimuksesta nuorelle soveltuvan avotyöpaikan ja huolehtii avotyönohjauksen antamisesta ja muista sitä koskevista järjestelyistä. Avotyötoimintaan siirtyminen tapahtuu asteittain. Mikäli työn tekemisen edellytykset ovat olemassa ja niitä on harjaannutettu ensin työtoiminnassa, voidaan edetä erimittaisten työharjoittelujaksojen avulla varsinaiseen avotyöhön. Tukikodin asiantunteva ja kokenut henkilökunta ohjaa sekä työntekijää että työnantajaa työllistettäessä vajaakuntoinen nuori tai aikuinen tavalliselle työpaikalle. Myös erilaiset räätälöidyt ratkaisut työskentelystä osaksi työtoiminnassa ja osaksi avotyössä tavallisella työpaikalla ovat mahdollisia.

Tuettu työ

Kun nuori tai aikuinen on saavuttanut hyvät, yleiset työn tekemisen taidot ja hän itse on valmis siirtymään nk. normaaliin työyhteisöön, voidaan solmia tuetuntyönsopimus. Tukikoti etsii soveltuvan työtehtävän ja työnantajan, jonka kanssa työsopimus solmitaan. Tuettua työtä edeltää aina avotyötoiminta sekä työharjoittelu ko. työpaikassa. Työssä tarvittava ohjaus annetaan yksilöllisesti Tukikodin toimesta. Solmittaessa tuetuntyönsopimus, työntekijä on tavanomaisessa työsuhteessa työnantajaan ja saa työstään vähintään alan työehtosopimuksen mukaisen minipalkan.

Tilapäishoito

Tilapäishoitoa tarjotaan erimittaisina ja ennalta sovittuina ajanjaksoina, minimissään viikon mittaisina ajanjaksoina. Tilapäishoitoa toteutetaan esim. omaishoitajien lomajaksoilla tai erilaisiin kuntoutustarpeisiin. Tilapäishoitoa voidaan toteuttaa myös sairaalahoidon jälkeisenä ajanjaksona tai mahdollisen tulevan hoidon tarpeen kartoitusta varten.

Kriisiasuminen

Akuutti- ja kriisihoito on tilapäisasumista, josta siirrytään suunnitelmallisesti asukkaalle soveltuvaan asumismuotoon. Akuutti- ja kriisihoito on ympärivuorokautista eikä sillä ole ennalta määriteltyä aikarajaa asumisen suhteen. Hoito voi kestää viikoista kuukausiin ja sen jälkeen asiakas voi jäädä asumaan myös Tukikotiin. Akuutti- ja kriisihoitoa tarjotaan esim. äkillisen hoidon ja tuen tarpeeseen, siirryttäessä laitoshoidosta tai kuntoutusjaksolta tai kehitysvammaista/vajaakuntoista hoitavan omaisen muuttuneen terveydentilan vuoksi. Asiakas asuu aina yhden hengen huoneessa. Vuorokausimaksuun kuuluu kaikki asukkaan tarvitsemat hoitotoimenpiteet ja huolenpito, hygienia ja turvallisuus, ravinto, liinavaatteet ja vaatehuolto. Muut palvelusuunnitelman mukaiset tukipalvelut asiakas maksaa itse.

Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja muut palvelut

Palveluihimme kuuluvat kotipalvelut, kotisairaanhoito, ateriapalvelut ja muut asiantuntijapalvelut. Tukikoti tarjoaa myös mahdollisuuden kaupungilla sijaitseviin tukiasuntoihin.

Kodit ja yhteistilat

Toimitilamme sijaitsevat Hämeenlinnan Vuorentaan kaupunginosassa. Asiakaspaikkoja on 40. Asiakashuoneet ovat kooltaan tilavia ja täyttävät vammaispalvelulain laatusuositukset. Tukikoti sijaitsee lähellä Hämeenlinnan keskustaa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Tukikoti tarjoaa asukkailleen turvallisen, kodinomaisen ja luonnonläheisen ympäristön asua ja elää. Tukikotimme koostuu kolmesta erillisestä asumisyksiköstä sekä eri tavoin tuotetuista tukiasunnoista. Tiloissa on useita erillisiä oleskelu-, keittiö- ja vaatehuolto ja harrastetiloja. Lisäksi käytettävissä on vapaa-ajan tila, kioskikahvio sekä erilliset työ- ja päivätoiminnan tilat erillään asuintiloista. Tiloihin käynti on mahdollinen portaiden kautta tai hissillä. Hissi asumiskerrosten ja muiden kerrosten välillä on turvallinen ja riittävän iso. Asukas sisustaa huoneensa haluamallaan tavalla ja suunnittelee sen henkilökunnan avustuksella. Sisustus ja siihen liittyvät hankinnat kuuluvat olennaisesti asumisvalmennukseen. Huoneiden vuokraan kuuluu peruskalustus.

Tuettu asuminen toteutetaan erillisissä tiloissa Hämeenlinnan alueella tai asukkaan omassa kodissa. Tukikoti voi avustaa asunnon hankinnassa. Palveluasumiseen tarkoitetut huonetilat ovat pääosin vaativimmatkin laatusuositukset täyttäviä 20 – 25 m2 kokoisia huoneita.

Kodin ympäristö

Tukikodin ympäristö on rauhallinen ja luonnonläheinen. Piha-alueella liikkuminen on mahdollista myös pyörätuolilla ja rollaattorilla. Käytössä kerrostilojen välillä iso hissi, sekä toisessa yksikössä erillinen Stannah-istumahissi. Lähiympäristö tarjoaa hyvät peruspalvelut, jotka sijaitsevat Jukolan kaupunginosassa (esim. kauppa, apteekki, posti, kirjasto ja terveyspalvelut).

Henkilöstö

Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstömme huolehtii asukkaidemme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Meille asukkaaksi?

Meille voi tulla asukkaaksi sopimalla asiasta oman kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Lue lisää:

 • Yksikön johtaja
  Jutta Nieminen
  p. 050 561 3198

  jutta.nieminen@mehilainen.fi

 • Yhteystiedot:
  p. 050 561 3198

  Koivupirtti
  p. 0440 717 078

  Ylätalo
  p. 045 118 5974

  Ryhmäkoti
  p. 044 970 3962

  Päivä- ja työtoiminta
  p. 044 970 3895
 • Osoite:
  Marssitie 40,
  1. kerros, päärakennus
  13500 Hämeenlinna
 • Hämeen tukikoti

  • Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta

  • Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista

  • Asumisvalmennusta

  • Ohjattua asumista

  • Tuettua asumista

  • Työ- ja päivätoimintaa

  • Avotyötoimintaa

  • Tuettua työtä

  • Tilapäishoitoa

  • Kriisiasumista

  • Autetun ja - vaativan autetun asumisen palveluja kehitysvammaisille  

  • Hyvät kulkuyhteydet

  • Esteettömät avarat tilat

  • Rauhallinen ympäristö 

  • Toiminnallinen arki

 • Yhteydenotto

  Ensisijainen yhteydenottotapa:
  Huomioithan, että yhteydenottolomake ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen käsittelyyn.